TIN TỨC
Hệthốngdịchvụkháchhàng
Tênngườidùng:
Mậtkhẩu:
Mãxác minh:  Mãxác minh
Vịtríhiệntạicủabạn:TRANG CHỦ > TIN TỨC > Côngnghiệp Tin tức > Cơ thể
EU CẬP NHẬT CÁC TIÊU CHUẨN HÀI HÒA VỀ GIẢI PHÓNG NIKEN TRONG REACH PHỤ LỤC XVII !
Nhà xuất bản:Quản trị viên  Thời gian phát hành:2024/1/10

Vào ngày 20 tháng 12 năm 2023, y ban Châu Âu đã ban hành thư C/2023/1604, cp nht danh sách tiêu chun hài hòa mi nht v các phương pháp th nghim gii phóng niken trong Ph lc XVII Mc 27 ca Quy đnh REACH ca EU (EC) s 1907/2006.

 

K t bây gi, danh sách các tiêu chun kim tra được s dng đ chng minh s tuân th các yêu cu gii phóng niken trong Ph lc XVII Mc 27 ca Quy đnh REACH s như sau:

 

Trong bn cp nht tiêu chun phi hp này, EN1811:2011+A1:2015 đã được cp nht thành EN 1811:2023. So vi phiên bn trước, EN 1811:2023 bao gm các bn cp nht chính sau:

1. Đơn v gii phóng niken được thay đi thành “”μg cm-2 tun-1″” (microgam trên centimet vuông tun) (tương đương vi đơn v “μg/cm2/tun” được s dng trong các quy đnh ca REACH);

2. Cho phép s dng các dung dch pha sn dung dch natri hydroxit và dung dch axit clohydric (điu 5.5 và 5.6);

3. B sung các hng mc quan trng cn chú ý v vic s dng sáp hoc sơn che ph: Khi dùng sáp thì nhúng mu vào sáp nóng chy, khi dùng sơn mài có th sơn t 2 đến 3 lp sơn mài (Điu 5.9);

4. B sung hướng dn ra mu bng dung dch th (Điu 8.2);

5. Cho phép s dng phương pháp lc đ làm trong cht lng thoát ra: có th s dng b lc ng tiêm đ tránh làm hng dng c phân tích hoc làm tc mao qun ca dng c (Điu 8.2);

6. Cho phép s dng phương pháp lc đ làm trong cht lng gii phóng: có th s dng b lc ng tiêm đ tránh làm hng dng c phân tích hoc làm tc nghn mao qun ca dng c (Điu 8.2);

7. Đi vi vt phm có gii hn thôi nhim là 0,5 μg cm-2 tun-1, gii hn xác đnh s phù hp v kết qu gii phóng niken được điu chnh t < 0,88 μg cm-2 tun-1 thành ≤ 0,88 μg cm-2 tun-1 ( Điu 9.2.2.2);

8. Yêu cu v báo cáo th nghim đã được cp nht, theo yêu cu ca người đăng ký th nghim, báo cáo th nghim có th bao gm din tích mu th nghim và th tích dung dch th nghim đã s dng (Điu 10);

9. Các yêu cu đi vi vt liu kim soát cht lượng (mu th tham chiếu) b xóa

10. Làm rõ rng khi không chc chn v s hin din ca niken trong lp ph bên ngoài, nên s dng hai phương pháp th nghim (tc là EN 1811 kết hp vi phương pháp mô phng mài mòn và ăn mòn EN 12472 và không có EN 12472) (Ph lc B.3);

11. Vic chun b mu được tóm tt dưới dng bng và các ví d được thêm vào. Mi thành phn ph riêng l phi tuân th các giá tr gii hn gii phóng niken khi tiếp xúc trc tiếp và kéo dài vi da. Các thành phn ph đng nht có th thu được bng cách tháo ri, ct hoc che (Ph lc B);

12. Đã b sung thêm sơ đ quy trình chun b mu và quy trình th nghim cho đng h hoàn chnh (Ph lc B.4.2.6).

 

URL

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C_202301604

 

Ưu đim ca dch v th nghim và chng nhn vt lý, hóa hc ca BACL:

BACL, có tr s chính ti Thung lũng Silicon, Hoa Kỳ, là t chc kim tra và chng nhn quc tế chuyên nghip ca bên th ba. Hin ti có các phòng thí nghim th nghim vt lý và hóa hc Hoa Kỳ, Thâm Quyến, Đông Quan, H Môn và nhng nơi khác và đã đt được UKAS (Phòng thí nghim s: 7827), CNAS (S đăng ký: L2408, L5662, L6290, L9963, L11432, IB0343), CPSC (ID phòng thí nghim: 1112, 1415, 1647), CMA (S: 2016192126Z, 2015192413Z) và các t chc có thm quyn khác. Phm vi dch v bao gm: giày dép, đ chơi, dt may, qun áo, da, ph kin, ca hàng tp hóa, tiếp xúc vi thc phm vt liu, m phm, sn phm đin, đin t… giúp các công ty đt được s kim soát chính xác toàn b chui ngành t nguyên liu thô đến thành phm. Nếu bn mun biết thêm vcác th nghim vt lý và hóa hc cho sn phm, chào mng bn đến liên h vi chúng tôi!