TIN TỨC
Hệthốngdịchvụkháchhàng
Tênngườidùng:
Mậtkhẩu:
Mãxác minh:  Mãxác minh
Vịtríhiệntạicủabạn:TRANG CHỦ > TIN TỨC > Côngnghiệp Tin tức > Cơ thể
THÔNG TIN MỚI NHẤT ▕ ĐÃ CÓ HIỆU LỰC! QUY ĐỊNH CHUNG VỀ AN TOÀN SẢN PHẨM MỚI (GPSR, (EU) 2023/988) DO ỦY BAN LIÊN MINH CHÂU ÂU CÔNG BỐ!
Nhà xuất bản:Quản trị viên  Thời gian phát hành:2023/10/25

Vào ngày 23 tháng 5 năm 2023 Ủy ban liên minh Châu Âu đã chính thức ban hành (GPSR)(EU)2023/988. Quy định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 12 tháng 06 năm 2023, và bắt buộc thi hành từ ngày 13 tháng 12 năm 2024, thay thế cho chỉ thị chung về an toàn sản phẩm cũ (GPSD, 2001/95/EC). Chỉ lệnh số 87/357/EEC và 001/95/EC sẽ bị bãi bỏ từ ngày 13/12/2024.


                                              16971832148655241.png


Bi cnh ca quy đnh mi:

Các quy đnh mi nhm đ gii quyết nhng thay đi xã hi ln làm nh hưởng đến an toàn sn phm tiêu dùng trong 2 thp k qua, như là tăng cường s hóa, phát trin kĩ thut mi và chui cung ng toàn cu. Khuôn kh hin đi hóa này s đm bo rng ch nhng sn phm an toàn mi được cung cp cho người tiêu dùng, bt k ngun gc ca chúng dù được bán trong ca hàng hay được bán trên mng trc tuyến.

 

Phm vi áp dng ca quy đnh mi:

Quy đnh này được áp dng đi vi các sn phm được đưa ra hay được cung cp trên th trường min là không có điu khon nào có cùng mc tiêu được nêu trong lut c th ca EU quy đnh v s an toàn ca các sn phm liên quan. Nếu mt sn phm phi tuân theo các yêu cu an toàn c th theo lut pháp EU thì quy đnh này ch áp dng cho các khía cnh và ri ro hoc danh mc ri ro không được đ cp trong các yêu cu này. Quy đnh này không áp dng đi vi thuc, thc phm, thc ăn chăn nuôi…

 

Nhng thay đi ln trong quy đnh mi:

Mc tiêu ca Quy đnh chung v an toàn sn phm mi là đm bo rng tt c các sn phm tiêu dùng trên th trường EU đu an toàn. Quy đnh này cung cp mt mng lưới an toàn thc s cho người tiêu dùng. Nhm đ gii quyết các ri ro hoc an toàn sn phm không được quy đnh trong lut pháp khác ca EU, c th hơn là bng cách:

l  Lit kê các yếu t quan trng, như là bn cht phát trin ca sn phm hoc tính liên quan qua li trong vic đánh giá an toàn sn phm tiêu dùng.

l  Ci thin s khác bit v tình trng an toàn sn phm gia bán hàng trc tuyến và bán hàng ngoi tuyến.

l  Thiết lp các yêu cu c th an toàn sn phm đi vi bán hàng trc tuyến, đ bo v người tiêu dùng khi các sn phm nguy him được bán trên mng.

l  M rng nghĩa v đi vi tt c các sn phm nhp khu vào EU mà không có ch th tiêu chun hài hòa khác, đ các nhà hot đng kinh tế EU phi chu trách nhim v các vn đ an toàn sn phm;

l  Cung cp cho chính quyn quc gia nhng công c cn thiết đ tăng cường quyn lc thc thi ca h;

l  Đm bo vic thu hi sn phm hiu qu, chng hn như bng cách yêu cu liên h trc tiếp vi người tiêu dùng và thông báo thu hi theo tiêu chun

 

Trang web liên kết chính thc ca Châu Âu

General Product Safety Regulation (EU) 2023/988 (GPSR) Entered Into Force

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.135.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A135%3ATOC

 

Các chuyên gia chng nhn ca Beko s tiếp tc chú ý đến nhng phát trin mi nht ca Quy đnh chung v an toàn sn phm (GPSR) (EU) 2023/988 đ bo h bn gia nhp th trường EU. Nếu bn có bt kỳ câu hi nào, xin vui lòng liên h chúng tôi qua ca s bán hàng!

 

Ưu đim ca dch v kim đnh và chng nhn an toàn BACL:

BACL là cơ quan chng nhn an toàn Bc M được OSHA công nhn ti Hoa Kỳ và SCC Canada, cơ quan được thông báo v chng nhn EU CE (NotifiedBody:1313), cơ quan chng nhn NCB và phòng th nghim CBTL (CB102, TL730) ca IECEECBcheme; nó cũng đã đt được A2LA, IAS, CNAS, CMA, FDA, ACMA, SAA và các đa đim khác được y quyn và công nhn.Chúng tôi có các phòng thí nghim kim tra an toàn Hoa Kỳ, Hàn Quc, Đài Loan, Thâm Quyến Futian và Nanshan, Đông Quan, Thành Đô, Côn Sơn và nhng nơi khác có th cung cp cho bn chng ch CNTT/Toàn cu v AV, HOUS, sn phm chiếu sáng, sn phm đin, dng c đin và các sn phm khác bao gm: Hoa Kỳ (NRTL, FCC, ENERGYSTAR, FDA, DOE, CEC), Canada (SCC, ISED, NRCan), Liên minh Châu Âu (CE), Hàn Quc ( KC), EU CENB, y ban K thut Đin Quc tế IECEEBScheme, Nht Bn (MIC), Singapore (IMDA), Hng Kông (OFCA), Đài Loan (NCC, BSMI), Ai Cp ( NTRA, GOEIC), Vit Nam (MIC), Rp Saudi (SASO), Dch v chng nhn t Philippines (NTC), Thái Lan (NBTC), Malaysia (SIRIM), n Đ (BIS, WPC, TEC) và các quc gia khác đm bo rng sn phm ca bn vn có th gia nhp th trường thương mi quc tế thành công như hin nay khi các rào cn thương mi quc tế ngày càng khc lit!