TIN TỨC
Hệthốngdịchvụkháchhàng
Tênngườidùng:
Mậtkhẩu:
Mãxác minh:  Mãxác minh
Vịtríhiệntạicủabạn:TRANG CHỦ > TIN TỨC > Côngnghiệp Tin tức > Cơ thể
NGÀY 23 THÁNG 1 NĂM 2024, DANH SÁCH REACH CÁC CHẤT CÓ MỐI NGUY NGẠI CAO (SVHC) CỦA EU ĐÃ TĂNG LÊN 240 HẠNG MỤC!
Nhà xuất bản:Quản trị viên  Thời gian phát hành:2024/2/6

 

Vào ngày 23 tháng 1 năm 2024, cc qun lý hóa cht Châu Âu (ECHA) đã đưa lô th 30 gm 5 cht vào danh sách REACH Các cht có mi lo ngi rt cao (SVHC). Đng thi, loi nguy hi ca dibutyl phthalate (DBP) được đưa vào danh sách ca SVHC vào tháng 10 năm 2008 đã được cp nht đ b sung các đc tính gây ri lon ni tiết ca nó đi vi môi trường. Thi đim này, danh sách các cht được quan tâm cao REACH đã chính thc tăng lên 240 hng mc.

 

Thông tin cht mi được b sung hoc cp nht như sau:

 

Quy đnh REACH quy đnh rng khi hàm lượng SVHC trong mt mt hàng ln hơn 0,1% thì thông tin phi được truyn đi trong chui cung ng; Khi hàm lượng SVHC trong mt mt hàng ln hơn 0,1% và khi lượng xut khu hàng năm ln hơn 1 tn thì phi thông báo cho ECHA.

 

Theo Ch th Khung v Cht thi ca EU, bt đu t ngày 5 tháng 1 năm 2021, các nhà cung cp đưa các mt hàng có hàm lượng SVHC trên 0,1% vào th trường EU phi gi thông tin liên quan v các mt hàng đó cho ECHA thông qua cơ s d liu SCIP.

Link trang web chính thc: https://echa.europa.eu/candidate-list-table

 

Ưu đim ca dch v th nghim và chng nhn vt lý, hóa hc ca BACL:

BACL có tr s chính ti Thung lũng Silicon, Hoa Kỳ, là t chc kim tra và chng nhn quc tế chuyên nghip ca bên th ba. Hin ti có các phòng thí nghim th nghim vt lý và hóa hc Hoa Kỳ, Thâm Quyến, Đông Quan, H Môn và nhng nơi khác và đã đt được UKAS (Phòng thí nghim s: 7827), CNAS (S đăng ký: L2408, L5662, L6290, L9963, L11432, IB0343), CPSC (ID phòng thí nghim: 1112, 1415, 1647), CMA (S: 2016192126Z, 2015192413Z) và các t chc có thm quyn khác, phm vi dch v bao gm: giày dép, đ chơi, dt may, qun áo, da, ph kin, ca hàng tp hóa, vt liu tiếp xúc vi thc phm, m phm và các sn phm đin và đin t, v.v., giúp các công ty hoàn thành vic kim soát chính xác toàn b chui ngành t nguyên liu thô đến nhng sn phm hoàn chnh. Nếu bn quan tâm và cn biết thêm thông tin v th nghim vt lý và hóa hc cho sn phm, vui lòng liên h vi chúng tôi!